• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

Σκοπός

Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή, αφενός μεν, γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αφετέρου δε, η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν. Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Master in Business Administration)

Το ΠΜΣ θα παρέχει τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική, β) Μάρκετινγκ, και γ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Σκοποί του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ/Θ, είναι:

  1. η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η χρηματοδοτική διοίκηση, χρηματοοικονομική λογιστική, το μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ίδρυση επιχειρήσεων, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αγορά εργασίας, φορολογία επιχειρήσεων, κ.λπ. και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
  2. η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, καθώς και η εκπαίδευση και διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των υπηρεσιών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα γενικότερα.
  3. η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.
  4. η προετοιμασία νέων επιστημόνων και ερευνητών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για διδακτορικές σπουδές.