• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν για ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους την αναστολή εγγραφής πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και αν αυτή γίνει δεκτή από τη ΓΣΕΣ, τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών στον πίνακα εισακτέων και ο/η αιτών/ουσα καταλαμβάνει μία θέση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του επόμενου έτους, εφ’ όσον συνεχισθεί η λειτουργία του.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν τρία επί πλέον εξάμηνα.

Για σοβαρό λόγο – υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό – φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αίτημα εξετάζεται από τη ΓΣΕΣ και εφόσον γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα.

Περιλαμβάνει έξι (6) μαθήματα κορμού, τρία (3) μαθήματα ανά κατεύθυνση και ένα (1) επιλογής ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
(και για τις τρεις ειδικεύσεις)
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Αρχές Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Χρηματοοικονομική ΛογιστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών ΑποφάσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (για τις δύο ειδικεύσεις): α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική και β) ΜάρκετινγκΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Εμπορικό & Εργατικό ΔίκαιοΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (για τις δύο ειδικεύσεις): α) Μάρκετινγκ και β) Πληροφοριακά Συστήματα ΔιοίκησηςΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό ΕμπόριοΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Χρηματοοικονομική των ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ελεγκτική & Εσωτερικός ΈλεγχοςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ανάλυση Επενδύσεων & Διαχείριση ΧαρτοφυλακίουΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Λογιστική Κόστους & Διοικητική ΛογιστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Αποτίμηση - Εξαγορές & Συγχωνεύσεις ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Φορολογική και Τραπεζική ΝομοθεσίαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επιχειρηματικός ΣχεδιασμόςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Μάρκετινγκ
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Ποσοτική Ανάλυση ΔεδομένωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Διοίκηση ΜάρκετινγκΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επικοινωνίες Μάρκετινγκ & ΔιαφήμισηΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Διεθνές Μάρκετινγκ & ΕξαγωγέςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Δίκτυα Διανομής, Πωλήσεων & ΕφοδιαστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Εφαρμογές Στρατηγικής ΜάρκετινγκΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ30
Διοίκηση & Διαχείριση ΈργωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Πληροφοριακά Συστήµατα ΔιοίκησηςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επιχειρησιακή ΈρευναΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Σχεδιασμός Βάσεων ΔεδομένωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα ΠληροφοριώνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Πληροφοριακά Συστήματα Μεταφορών και ΕφοδιαστικήςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Πληροφοριακά Συστήματα στον ΤουρισμόΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 14 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών (πλήρους φοίτησης) ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 5 μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 5 μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τέσσερα από τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ 1 είναι επιλογής, όπου ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει ένα από τα διδασκόμενα μαθήματα των υπολοίπων κατευθύνσεων .

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.