• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Το ΠΜΣ διακρίνεται στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η κανονική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το χρονικό διάστηµα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συνολικά, η διάρκεια του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και επιπρόσθετα ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι σπουδές του προγράμματος πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες [ECTS], εκ των οποίων οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στα διδασκόμενα μαθήματα και οι τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Η κανονική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ μερικής φοίτησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και επιπρόσθετα ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Περιλαμβάνει δηλαδή τον διπλάσιο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται για ο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που επιλέγει το πρόγραμμα μερικής φοίτησης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τα τρία (3) από τα έξι (6) μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο. Οι σπουδές του προγράμματος μερικής φοίτησης αντιστοιχούν επίσης σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες [ECTS], εκ των οποίων οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στα μαθήματα και οι τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Και στις δύο περιπτώσεις φοίτησης (πλήρους και μερικής) η διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα παραπάνω χρονικά διαστήματα, δηλαδή ένα ακαδημαϊκό έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, πλέον του ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δύο ακαδημαϊκά έτη για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, πλέον του ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών πλέον δύο εξάμηνων.

Για σοβαρό λόγο – υγείας ή οικογενειακής ή επαγγελματικής φύσεως – φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσωρινή αναστολή/διακοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Το αίτημα εξετάζεται από τη Συνέλευση και εφόσον γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών αρχίζει το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.

Το ΠΜΣ αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και από υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Συνολικά προσφέρονται είκοσι οκτώ (28) μαθήματα και στις τρεις ειδικεύσεις. Οι φοιτητές καλούνται ακόμη να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Μαθήματα κορμού αποτελούν συνολικά έξι (6) μαθήματα και αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο του ΠΜΣ. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  Προκειμένου για πλήρη φοίτηση θα γίνονται υποχρεωτικά έξι (6) μαθήματα κάθε εξάμηνο, ενώ στην μερική φοίτηση θα γίνονται υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα κάθε εξάμηνο. Αντιστοιχίζονται δε στην πλήρη φοίτηση σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (5 ανά μάθημα) σε κάθε εξάμηνο, ενώ στη μερική φοίτηση σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (5 ανά μάθημα) σε κάθε εξάμηνο.

Μαθήματα ειδίκευσης αποτελούν μαθήματα εξειδίκευσης, από τα οποία θα επιλέξουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ανάλογα με την ειδίκευση που παρακολουθούν.

Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους (τρίτο για τον κύκλο πλήρους φοίτησης ή πέμπτο για τον κύκλο μερικής φοίτησης) και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Όλα τα μαθήματα (Κορμού και Ειδίκευσης) που προσφέρονται είναι υποχρεωτικά και είναι τα κάτωθι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
(και για τις τρεις ειδικεύσεις)
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Αρχές Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Χρηματοοικονομική ΛογιστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών ΑποφάσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (για τις δύο ειδικεύσεις): α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική και β) ΜάρκετινγκΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Εμπορικό & Εργατικό ΔίκαιοΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (για τις δύο ειδικεύσεις): α) Μάρκετινγκ και β) Πληροφοριακά Συστήματα ΔιοίκησηςΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό ΕμπόριοΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Χρηματοοικονομική των ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ελεγκτική & Εσωτερικός ΈλεγχοςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά ΠρότυπαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ανάλυση Επενδύσεων & Διαχείριση ΧαρτοφυλακίουΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Λογιστική Κόστους & Διοικητική ΛογιστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Αποτίμηση - Εξαγορές & Συγχωνεύσεις ΕπιχειρήσεωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Φορολογική και Τραπεζική ΝομοθεσίαΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επιχειρηματικός ΣχεδιασμόςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Μάρκετινγκ
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς & Ποσοτική Ανάλυση ΔεδομένωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Διοίκηση ΜάρκετινγκΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επικοινωνίες Μάρκετινγκ & ΔιαφήμισηΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Διεθνές Μάρκετινγκ & ΕξαγωγέςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Δίκτυα Διανομής, Πωλήσεων & ΕφοδιαστικήΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Εφαρμογές Στρατηγικής ΜάρκετινγκΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ30
Διοίκηση & Διαχείριση ΈργωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Πληροφοριακά Συστήµατα ΔιοίκησηςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επιχειρησιακή ΈρευναΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Σχεδιασμός Βάσεων ΔεδομένωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Επικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα ΠληροφοριώνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Πληροφοριακά Συστήματα Μεταφορών και ΕφοδιαστικήςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5
Πληροφοριακά Συστήματα στον ΤουρισμόΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ5