• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MBA (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)

Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ (Μaster in Business Administration)» με τρεις (3) ειδικεύσεις

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ανακοινώνει τη δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (MBA)». Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών των Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα θα προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική

                                            Μάρκετινγκ                                            

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή, αφενός μεν, γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αφετέρου δε, η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν. Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Master in Business Administration)

Το ΠΜΣ θα παρέχει τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική, β) Μάρκετινγκ, και γ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία ως στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ για τον κύκλο πλήρους φοίτησης είναι σαράντα (40) και για τον κύκλο μερικής φοίτησης είναι είκοσι (20). Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται επομένως συνολικά στους εξήντα (60) φοιτητές.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμες εδώ.

2410 684 708, 709, 634

postgraduate@teithessaly.gr